Het zonaal veiligheidsplan


De Wet, van 7 december 1998, tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, bepaalt in het artikel 36 dat elke politiezone een zonaal veiligheidsplan moet opstellen.  De looptijd van het zonale veiligheidsplan bedraagt vier jaar en is de weergave van het vastgelegde zonale politiebeleid.

Dit zonale veiligheidsbeleid staat niet op zichzelf.  Het moet rekening houden met de beleidsdoelstellingen van de federale overheid, de beleidsdoelstellingen van de geïntegreerde politiediensten en de lokale beleidsdoelstellingen op het gebied van de veiligheid.

HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014 - 2017

De zonale veiligheidsraad keurde in zitting van 11 oktober 2013 het zonaal veiligheidsplan 2014 - 2017 goed.

De volgende strategische doelstellingen werden naar voor geschoven:

  • We willen bijdragen tot het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van de eigendomsdelicten in onze zone door een projectmatige, integrale en geïntegreerde aanpak.

  • We willen bijdragen tot het beheersen van de overlast in onze zone.

  • We willen bijdragen tot het maximaal voorkomen, detecteren en beheersen van het  fenomeen drugs in onze zone door een projectmatige, integrale en geïntegreerde aanpak.

  • We willen bijdragen tot het beheersen van de verkeersonveiligheid en engageren ons om de doelstellingen van Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid 2011 actief te ondersteunen en een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van verkeersongevallen of het verminderen van de gevolgen ervan.

  • We willen de kwaliteit van de vaststellingen verbeteren, via intern en extern partnerschap de kwaliteit van de PV's verbeteren en de registratie en infodoorstroming optimaliseren.

Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid lopen als rode draad doorheen deze prioriteiten.   Binnen de dienstverlening en de werking zal gekeken worden hoe we in het Geïntegreerd Politieplan voor de geplande acties een optimale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid kunnen bereiken.

De zonale veiligheidsraad benadrukt het belang van het sensibiliseren en responsabilisering van de partners in de veiligheidsketen.   We opteren in de concretisering van onze strategische doelstellingen voor meerdere maatregelen in de vijf politionele activiteitsdomeinen: raad geven, ontraden, reguleren, onderzoeken en nazorg.

De zonale veiligheidsraad wenst er uitdrukkelijk op te wijzen dat een zonaal veiligheidsplan zijn beperkingen heeft en nooit de lading dekt van alle activiteiten die onder de vlag van politionele veiligheidsplannen vallen. De activiteiten van de politie zijn m.a.w. niet gelimiteerd tot het ZVP.

De strategische doelstellingen werden voorgelegd aan de politieraad in de zitting van 14 oktober 2013.

De wetswijziging d.d. 16 augustus 2016 verlengt de huidige zonale veiligheidsplannen tot 31 december 2019.