KorpsLeiding

Korpschef

De politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) wordt geleid door hoofdcommissaris Curd Neyrinck.

De korpschef staat onder het gezag van het politiecollege. Hij heeft de leiding over het politiekorps en staat in voor de taakverdeling en opvolging ervan.

De korpschef is tevens hoofd van het operationeel beheer.


Curd Neyrinck

Contact:
Curd Neyrinck, tel. 051 23 15 14, e-mail Zonesecretariaat


Zonesecretariaat en Onthaal ABP
Het zonesecretariaat is belast met de algemene administratie van de korpschef, het politiecollege en de raad.
Deze dienst staat verder in voor het afhandelen van ontvangen vragen.
In heel wat gevallen zijn zij doorgeefluik voor andere diensten.Anja DEBLAUWE 
Adviseur

 

 

 

 


Contact:
tel. 051 23 15 14, fax 051 26 26 15, e-mail zonesecretariaat

 

Integrale kwaliteitszorg - Dienst intern toezicht (D.I.T.)
Deze dienst bewaakt de kwaliteit van de organisatie. Ze brengt daaromtrent advies uit aan de korpschef.
De dienst staat eveneens open voor alle op-en/of aanmerkingen met betrekking tot de organisatie en haar medewerkers.
Klachtenafhandeling is, onder het toezicht van de korpschef, de unieke bevoegdheid van D.I.T.
Elke klacht of opmerking over de politiewerking kan geuit worden bij de D.I.T. Dit kan persoonlijk, per brief of via een e-mail. Deze dienst stelt een informatieonderzoek in en rapporteert aan de korpschef. De klager of melder wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek.

 

 


Jan Devaere

 

Contact:
Jan Devaere, tel. 051 23 15 16 of 0498 88 54 62, e-mail Jan Devaere

 

Jean-Marc Lefere, tel. 051 23 15 23, e-mail Jean-Marc Lefere

 

Nood- en interventieplanning

Elke gemeente is verplicht een ambtenaar nood- en interventieplanning aan te stellen. In de politiezone RIHO, werd ervoor gekozen één ambtenaar nood- en interventieplanning aan te stellen voor de hele politiezone.


De ambtenaar noodplanning staat, samen met de veiligheidscel, in voor de opmaak, actualisatie en opvolging van de nood- en interventieplanning.


Het GANIP (Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan) beschrijft de algemene en multidisciplinaire richtlijnen om het hoofd te kunnen beiden aan noodsituaties in de gemeente.


Het BNIP beschrijft de bijzondere en multidisciplinaire richtlijnen voor bijzondere risico's of plaatsen. De ambtenaar noodplanning maakt een risico-inventarisatie -analyse en -beheersing op.


Daarnaast staat de ambtenaar noodplanning in voor verscheidene opleidingen i.v.m. nood- en interventieplanning en het op regelmatige basis organiseren van oefeningen.


Als laatste (wettelijke) taak moet de ambtenaar noodplanning aandacht hebben voor de preventieve informatie aan de bevolking.


Om deze opdrachten te verwezenlijken, wordt de ambtenaar noodplanning bijgestaan door de veiligheidscel en wordt er nauw samengewerkt met de 5 disciplines uit de noodplanning: brandweer, medische diensten, psychosociale opvang, politie, civiele bescherming en technische en communicatiediensten van de gemeenten.

 

 


Barbara Bourdeau


 

Contact:
Barbara Bourdeau, tel. 051 23 10 68, e-mail Barbara Bourdeau

 

 

 

Beleid / Interne communicatie

De dienst Beleid/Interne communicatie heeft als taak:

  • De beleidsvoorbereidende handelingen met betrekking tot het zonaal veiligheidsplan;

  • Beleidsondersteunend werken;

  • Het optimaliseren van de interne communicatie;

  • Het beheer van de centrale bibliotheek;

Adviseur Karl ten Haaf is diensthoofd van de dienst Beleid en Interne communicatie.

 


Karl ten Haaf

 

Contact:
Adviseur Karl ten Haaf, tel. 051 23 15 21, e-mail Karl ten Haaf

 

Integrale Veiligheid

Integrale veiligheid als begrip houdt in dat werken aan veiligheid meer is dan enkel criminaliteitsbestrijding. Ook preventie, werken aan leefbaarheid, tegengaan overlast en nazorg maken deel uit van een veiligheidsbeleid. Dit houdt in niet enkel politie en justitie verantwoordelijk zijn voor de veiligheid maar dat ook de lokale besturen en eventuele externe partners een rol te spelen hebben. Zo kunnen gemeenten heel wat initiatieven nemen op verschillende vlakken: pro-actief (bijvoorbeeld door het vergunningenbeleid, horecabeleid), preventief (bijvoorbeeld door het voeren van sensibiliseringscampagnes of de inrichting openbaar domein) en repressief (gemeentelijke administratieve sancties).

Sinds 2011 is de coördinator integrale veiligheid is de verbinding tussen de politie en de gemeenten zodat initiatieven op elkaar afgestemd kunnen worden en elkaar kunnen versterken.

Er worden immers al heel wat initiatieven genomen die invloed hebben op veiligheid.
Op thema's als overlast, woninginbraken, sluikstort, zwerfvuil en noem maar op wordt zowel binnen politie als binnen de gemeenten door verschillende diensten gewerkt maar vaak te versnipperd. Het integraal veiligheidsbeleid wil deze initiatieven meer stroomlijnen waardoor ze efficiënter verlopen en nog effectiever werken.

In 2015-2019 komt de focus van het integraal veiligheidsbeleid, aanvullend op het zonaal veiligheidsplan, te liggen op het verhogen van de leefbaarheid, daling van de overlast, en inzet op criminaliteitspreventie. Hierbij wordt ingezet op meer preventie, infoverstrekking, een versterkte geïntegreerde interne werking, een gericht handhavingsbeleid door middel van de gemeentelijke administratieve sancties.

Vanuit integrale veiligheid wordt eveneens de verdere uitbouw van het cameratoezicht in de politiezone RIHO vorm gegeven. Hierbij willen we op een zo efficiënt mogelijke wijze de technologie aanwenden ter ondersteuning van de politiewerking.

 


Tineke Verduyn


 

Contact:
Adviseur Tineke Verduyn, tel. 051 23 10 34 e-mail Tineke Verduyn