Informatiebeheer

 

 

De dienst informatiebeheer omvat alle diensten binnen de PZ. RIHO die instaan voor het verzamelen, registreren, analyseren en terug verspreiden van gerechtelijke en bestuurlijke informatie en documenten ten behoeve van interne en externe partners, nl. Functioneel Beheer - Lokaal Informatiekruispunt - Opvolgingsbureau gerechtelijk - Opvolgingsbureau verkeer - Secretariaat GAS-wetgeving - ORBIT-project.

 

Daarbij mag de dienst die verantwoordelijk is voor de nodige omkadering (hard- en software), niet vergeten worden. Zij zorgen ervoor dat de beschikbare informatie op een correcte en snelle manier ter beschikking kan gesteld worden voor andere directies en externe partners, nl. ICT-Technisch Beheer.

 

 

 

 

Informatiebeheer

Het hoofd van deze dienst CP Martine Decottignies heeft een coördinerende taak en is de eindverantwoordelijke voor de goede werking van de dienst.


De reeds bestaande informatiestromen worden opgevolgd en daar waar nodig worden verbeteringen/bijsturingen aangebracht.

 

Nieuwe technieken (bv. nummerplaatherkenningssyteem) brengen nieuwe informatiestromen met zich mee en moeten geïmplementeerd worden in de verschillende diensten. De directeur staat tevens in voor de bewaking van de kwaliteit van de geleverde diensten door de directie.

 

 


Martine Decottignies

 

Contact:
E-mail Martine Decottignies

 

 

 

Functioneel beheer

Deze dienst staat in voor het beheer en de opmaak van allerlei documenten die in het eigen politioneel informaticasysteem geïntegreerd zijn. Ook het beheer van het personeel, die dit informaticasysteem moet gebruiken, behoort tot hun taken (aanmaak gebruikers, toekennen van toegangsrechten, enz...). De functioneel beheerder is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van lokale informatie naar de federale informatiesystemen en gegevensbanken.

Op regelmatige tijdstippen organiseren zij opleidingen voor de personeelsleden van de PZ. RIHO, zodat iedereen op de hoogte blijft van 'het hoe en het waarom' en van de verschillende  mogelijkheden van het eigen informaticasysteem.

Naar de externe partners toe (federale politie, lokale politiezones, enz...) staan zij in voor de behandeling van vragen, binnen een redelijke termijn (maw. zo spoedig mogelijk).


Andy Declerck

 

Contact:

E-mail : Andy Declerck

 

 

 

Lokaal informatiekruispunt (LIK) gerechtelijk
Het lokaal informatiekruispunt is het centrale aanspreekpunt voor de verschillende federale en arrondissementele informatiediensten (oa. FGP, AIK, enz...), de andere politiezones én voor de eigen politiezone, inzake operationele informatie. De hoofdtaak van het LIK bestaat erin om gerechtelijke en bestuurlijke (oa. misdrijven, verkeer, openbare orde, enz...) informatie te verzamelen, te bundelen, te analyseren en terug te verspreiden aan die directies of externe partners die deze informatie nuttig kunnen gebruiken.

Het LIK beantwoordt alle vragen om informatie die gesteld worden door interne directies, bestuurlijke overheden en andere externe partners. Zij staan tevens in voor het opmaken en geven van een dagelijkse briefing. Via de toepassingen van het ORBIT-project worden analyses uitgevoerd, zowel voor de verkeersdienst als voor de gerechtelijke diensten. Het beheer van ORBIT-crim en ORBIT-verkeer, is eveneens een verantwoordelijkheid van het LIK.

Kortom, de operationele informatie wordt volledig beheerd door het LIK, waarbij de recent opgestarte databank RIHO-portaal een belangrijk medium vormt in de verspreiding van alle relevante informatie. Het LIK kan nog het best vergeleken worden met een zandloper : eerst informatie verzamelen uit alle diensten, deze informatie analyseren/bewerken, daarna de  bewerkte informatie terug ter beschikking stellen van alle diensten die er nuttig gebruik kunnen van maken.  


Indra Vantournhout

Contact:

E-mail : Indra Vantournhout

 

Lokaal informatiekruispunt (LIK) verkeer (ORBIT-project)
Binnen de federale politie vormt 'informatiegestuurde politiezorg' één van de pijlers waarop de visie op politiewerk is gebaseerd. Daarbij wordt de lokale politie aanzien als een sleutelfiguur. Dit houdt in dat de PZ. RIHO in staat moet zijn om de noodzakelijke informatie aan te reiken. Daarom werd de beslissing genomen om mee te stappen in het ORBIT-project. ORBIT is een software-programma dat politionele gegevens uit het ISLP-netwerk verbindt met het GIS-netwerk. De mogelijkheden zijn legio, oa. criminaliteits- en verkeersmonitoring, digitaal opmaken van ongevallenschetsen,... Met ORBIT-criminaliteit kan de lokale politie op dagelijkse basis de gepleegde feiten opvolgen, overzichten & rapporten opstellen van de gebeurtenissen in de zone.
ORBIT-verkeer biedt de mogelijkheid om ongevallengegevens te verwerken en te analyseren. Zo kunnen 'zwarte punten' gedetecteerd worden. De verantwoordelijke diensten kunnen, op basis van deze analyse, maatregelen uitwerken om deze kruispunten veiliger te maken.
ORBIT-schetsen is een programma dat gebruikt wordt om kruispunten digitaal te registreren, na opmeting ter plaatse. Daarna kunnen ongevallenschetsen ingetekend en gearchiveerd worden en als bijlage gevoegd worden aan een proces-verbaal.


Franciska Vandenbroucke

Contact:
E-mail franciska Vandenbroucke

 

 

 

Opvolgingsbureau - gerechtelijk
Alle inkomende briefwisseling voor de PZ. RIHO wordt ingeschreven op en verdeeld door het gerechtelijk opvolgingsbureau.

Zij behandelen alle uitgaande briefwisseling, op gerechtelijk vlak. Zij staan in voor de verwerking van alle gerechtelijke processen-verbaal (aanvankelijke en navolgende PV's, verslagen, kantschriften, enz...) en voor het volledige beheer van alle gerechtelijke APO-dossiers. Op het opvolgingsbureau zijn momenteel twee functioneel beheerders verantwoordelijk voor de correcte overdracht van politionele gegevens (vatting) naar de nationale databanken (oa. ANG). Dit betekent dat er een inhoudelijke kwaliteitscontrole van de opgestelde processen-verbaal wordt uitgevoerd. En om een vlotte overdracht te verzekeren naar het parket wordt er toezicht gehouden op de afgesproken verzendingstermijnen.  

 


Delaere Julie

 

Contact:
E-mail Delaere Julie


 

 

 

 

OPVOLGINGSBUREAU - verkeer

Het opvolgingsbureau-verkeer behandelt alle uitgaande briefwisseling van de PZ. RIHO, inzake verkeer. Zij staan in voor de verwerking van alle processen-verbaal-verkeer (aanvankelijke en navolgende PV's, onmiddellijke inningen, jongeren-PV's, waarschuwingen, ongevallen, enz...) en voor het volledige beheer van alle APO-dossiers-verkeer. Ook hier wordt telkens een kwaliteitscontrole uitgevoerd, vooraleer PV's worden verstuurd naar het parket. Er wordt eveneens toezicht gehouden op de wettelijk geregelde verzendingstermijnen.

Het opmaken en opvolgen van processen-verbaal inzake snelheidsovertredingen en het beheer van bemande en onbemande camera's (flitsvoertuigen/flitspalen), maakt eveneens deel uit van hun taken. 

 


Dominique Willemyns

 

Contact:

E-mail Dominique Willemyns

 

 

SECRETARIAAT GAS-wetgeving

Het opstellen van processen-verbaal voor iedere vastgestelde overtreding op het Gecoördineerd Stedelijk Algemeen Politiereglement en de verdere opvolging van deze PV's (= beheer) is de taak van het secretariaat Gemeentelijke Administratieve Sancties.

 

 

Contact :
Secretariaat Gas-wetgeving: e-mail Secretariaat

 

 

INFORMATICA  (ICT-Technisch Beheer)

De dienst informatica is een logistieke steundienst die verantwoordelijk is voor de goede operationele werking van het volledige informaticanetwerk van de PZ. RIHO. Zij staan in voor het systeembeheer van verschillende netwerken zoals Hilde, ISLP en Citrix. Dit houdt ook het beheer en onderhoud in van verschillende servers, pc's, kopiemachines, printers,... Daarnaast zorgen zij ook voor implementatie van diverse software. Verder staan zij in voor werking van de telefonie, camerabewaking en toegangsbeveiliging. Een bijkomende opdracht bestaat erin om eigen informaticatoepassingen te ontwikkelen, vooral gericht op het verbeteren van de operationele informatiestromen.

 


Frederic Verbeke

 

Contact:
E-mail Frederic Verbeke